Rettigheder


  

Ophavsret og handelsbetingelser:
1. Billeder leveres normalt digitalt, men trykte billeder leveres efter nærmere aftale.
2. Leverede billeder må kun anvendes til det aftalte formål og må ikke udlånes ligesom udnyttelsesretten må ikke videresælges/overdrages uden udtrykkelig skriftlig aftale med fotografen.
3. Hvis en sådan tilladelse foreligger, skal aftalens betingelser respekteres under alle forhold, og afregning til fotografen skal ske inden aftalen er gældende. Ved enhver videreudnyttelse skal der straks fremsendes en specificeret opgørelse over de anvendte billeder med oplysning om dato for anvendelse, bruger, formål og pris.
4. Når leverede billeder har været offentliggjort, skal et eksemplar af publikationen fremsendes vederlagsfrit til fotografen. Bruges billeder på offentlig tilgængelig hjemmeside fremsendes link til siden med billedet.
5. Alle billeder leveres i henhold til Ophavsretslovens bestemmelser – ophavsretten tilhører fotografen.
6. Ændringer af billederne må kun ske med fotografens tilladelse.
7. Digital videreudnyttelse af billeder (for eksempel på Internettet) må kun ske efter aftale med fotografen.
8. Ved al offentliggørelse af billede skal der ved billedet anføres:  “Foto: Allan Høgholm” eller “Foto: hoegholm.dk”. Andet kan dog aftales mod betaling.
9. Ved udeladelse af fotografnavn beregnes et tillæg til aftalte billedpris på 100%.
10. Ved kommerciel brug af et billede påhviler det brugeren at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbillede personer. De leverede billeder er normalt ikke model- eller portrætfotos. Ved publicering af billeder, hvori en anden ophavsmands værk indgår, er brugeren selv ansvarlig for eventuelle økonomiske krav, der måtte blive rejst af denne.
11. Der er i betingelserne ikke forskel på sort/hvide eller farvebilleder.
12. Alle priser opgives inklusiv moms med mindre andet er oplyst.
13. Betaling sker netto med bankoverførsel.
14. Ved betaling senere end 7 dage fra fakturadato kan der beregnes 2% til administration, porto og rente pr. påbegyndt måned fra fakturadato. Ved rykker pålægges et gebyr på 100,- kr. inklusiv moms.

 

 Er du i tvivl kontakt mig før købet/ anvendelsen via kontakt siden.

 

Copyright and trade conditions:
1. Photos are normally delivered digitally, but printed images are delivered as agreed.
2. Provided images may be used only for the intended purpose and must not be lent and exploitation rights may not be resold / transferred without the express written consent of the photographer.
3. If such permission is granted, the terms of the agreement are respected in all circumstances, and payment to the photographer must take place within the Contract. Any reclamation immediately be sent an itemized breakdown of the images used, indicating the date of application, user, purpose and price.
4. When supplied photos have been published, a copy of the publication shall be sent free of charge to the photographer. Used images on publicly accessible website shall be sent a link to the image.
5. All photos are provided under the Copyright Act provisions – copyright belongs to the photographer.
6. Changes to the images is only allowed with the photographer’s permission.
7. Digital reclamation of images (eg on the Internet) may be made only with the agreement of the photographer.
8. By all disclosures of picture should be the picture states: “Photo: Allan Hoegholm” or “Photo: hoegholm.dk”. Others may be agreed for payment.
9. By omitting photographer name A supplement to the agreed image price of 100%.
10. Commercial use of this image responsibility of the user to ensure the requisite permit from the depicted persons. They delivered pictures usually are not model or portrait photos. By publishing pictures which another author’s work included, the user is responsible for any financial obligations which might be raised by this.
11. There are conditions no difference in black / white or color images.
12. All prices include VAT unless otherwise stated.
13. Payment is net with bank transfer.
14. By payment later than 7 days from date of invoice can be calculated 2% for administration, postage and interest per. month, as of the date of invoice. By moving a fee of 100, – including VAT.

 

If in doubt contact me before the purchase / use on the contact page.

Skriv et svar